If you fail to prepare, prepare to fail... http://fb.me/N8uQEc4c @KTNKenya @CapitalFM_kenya @NTVKenya @K24Tv