Goodbye to Lola the Wonder Dog.  #AllDogsGoToHeaven