[Photo]: @NayaRivera on Ustream. Sound or no sound, she looks lovely! (Via @NayaRiveraSpain)