@Homogenicworld live performance at Kartika Expo yesterday