@ZippyOwl Gullane Triathalon - run miles cos the tide's owt, swim, then play a rownd of golf!! :O) xxxxxxxxxx