i am my hair @ladygaga its all the gloryyyyyyyyyy that i bare <3 I LOVE YOU