Glenlivet 38yo 1973/2012 (48.6%, Berry Bros & Rudd, c#10658)
#whisky