princess hair + spiderman shirt + sunshine = happy Emma