# #ไชน่าดอลล์ #แง่ม #2002ราต… #แปลกใจ #งง #2002ราตรี #ว่าแล้ว #ต้องมีอะไร #รักของเราไฝว้กันในร่มผ้า