dont you find this odd? #BostonMarathon #OpStopTheBullshit