Hanging out with @MarkLaymon at #RoKKMiami http://www.rokkmiami.co/