@KatiePavlich v. @pennyleedc on #HannityLive tk #Mirandizing #Dzhokhar #tcot #TGDN excellent hd video by  @slaboe