I've definitely got my #mojo today with thanks to @VirginHolidays #powerfridays