จอมพลประภาส จารุเสถียร บอกว่าถ้าไม่มีเงินออกไปนอกประเทศจะออกให้ แหม๊ พระบิดาจริงๆ