Got my V-Moda M-100s today!! Gonna rock 'em! @VMODA