[FACT] Shaitan ft. Jamat ft. Hefajot! avoid 'em to #saveISLAM #musilm. support #shhabag to #saveBangladesh.