پیام فیس‎بوکی متهم به بمب‎گذاری در بوستون
http://www.softgozar.com/WebPage/News.aspx?Id=14492
#Boston #fbi