@GAFollowersVSU LAST PARTY OF THE YEAR ----> #WhiteHot @ Glo 

#VSU free til 10:30