I hope by next month makabili na ko nito. I'm a no. 1 fan of @kobebryant #Volt #System #BabyMambas