The countdown has begun 4/20/2013 .... live tonight! #WANG