Tomorrow @goLifePoint . . . gonna KICK!  #NoExcuses