Loki has longgg hair in the new Thor film! This excites me muchly! #loki #thor #thedarkworld #lokisarmy @twhiddleston