at #JawaTimur #Park2 #photos #avatar @SoviaNanum @alishobirin & Ukik :D at #Octopus