That guilty "inagaw ko lang siya" look. ;) =)) #ItTakesaManAndaWoman