Male panda Yang Guang is lying in female Tian Tian's bed: #pandas