[SO TRUE] Jamat & Hefajot-e-Rajakar! cool #friendship! #epic #shahbag #saveBangladesh #Bangladesh