"@cinthiaputy: lol "@ninosoemarminto: Hujan-hujan gitaran sama komodo enak ya