بسم اله الرحمن الرحیم. اولین ریپلای توییت ۱۰ دقیقه پیش اوباما رو دیدم. از خنده ب خود پیچیدم. صدق اله علی العظیم