Πρώτη παρουσίαση του προγράμματος για νέους ανέργους ναυτικούς