Πιλοτικό Πρόγραμμα Απασχόλησης νέων ανέργων ναυτικών