#RandomActofRedneck #Tasha poses with toilet or #FoundArt? Photo by #RegineHervy. #Robhab shoot.