It's #DWTSMonday Time 2 Vote 4 @CherylBurke @RealDLHughley W/@ChelsieHightowr @SashaFarber 1800-868-3405