[TRUE face of Hefajot-e-Rajakar] S H A M E.. #nauzubillah #saveIslam #shahbag #saveBangladesh