Not always easy to listen to !!...........to Washington !!!