#HOUSTON LADIES...tonight's Club @RoxyHouston 'NO COVER' till 11PM password is "YUMMY." #roxyhouston