Befolking noch altyd tsjin op anneksaasje Itaalje 1919. Süd-Tirol ist nicht Italien. #Selbstbestimmung #Referendum