#PVD #VyRTtheMARSLab2 #VyRT #MARSISCOMING @ShannonLeto @JaredLeto @tomofromearth @30SECONDSTOMARS @VyRTcom (December 2, 2012)