@VincentKompany Happy birthday Vinny, from Luke, 8 today. #legends