Happy Bday to My Sis!! xDDD #chicken #love #birthday #gravy #yummyinmytummy #philippines #photography #fork #spoon