legend #Tupac Shakur said for Us ( #shahbag warriors )! get ready Jamat-Chibir-Rajakar & go. #saveBangladesh #RT