@KicksOnFire Just got my freshest kicks yesterday! #Kobe8 #BlackMamba #Red