@wandfc you should follow @KahriRichardson she is a huge fan, she has your action figure #WarWandy