"Smoking Weeds" amputa hahah. panggap amp. bakit ako may friend na Jeje sa facebook? Shit! auto-Unfriend to! xD