Retail price of flour fluctuates with farm price of #wheat. http://1.usa.gov/16C2gQj