Al-Quran speaks for Islam not Hefajot-e-Rajakar! #alquran #saveislam #shahbag #savebangladesh