It's Corvo's 2nd birthday! Happy birthday, little guy! #farm #goat #catskills