Forever cutie Satchmo. I luuuurve yeeeew. :< :"3 #LabradorRetriever #WhiteCollar #S03E02 :"""">