@YohnathanJ's birthday. With @MichaelDjaya @Ryan_BHK #ricky #bomber