I'm thankful for his sacrifice! #HappyEaster #Atheist #Atheism