Yesterday wiff mah best frannnd. #FunDay #AtTheGame #WeGotInTroubleLol #WorthIt